ساخت وبلاگ تایپیست - طراحی وب سایت - کامپیوتر کمک jazebeha.com دانلود فیلم ایرانی نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
iranembberlin97

iranembberlin97

???? ??? ?? ??? ????? ??????19.7.97

???? ??? ?? ??? ????? ??????

?? ????? ?????? ?? ???? ??????? ?? ???? ????? ?????? ? ??????? ????? ?????? ??????? ?? ??? ???? ????? ? ???? ???? ?????? ? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ???? ?????? ????? ? ?????? ???? ???. ?????? ???? ??? ??? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ???? ????? ????? ?? ????? ????? ???? ?????? ???????.

????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ???: ?? ???? ?????? ???? ????? ?????? ???? ??? ?? ??????‌???? ??? ???? ??????? ????? ? ????? ?????? ??? ????? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ???? «??? ???? ?????? ??????» ?? ??? ?????.

?? ????? ???? ???? «????? ????» ?????? ??????? 26 ??? ?? ?? ???? ??? ?????? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ?????? ?? ????? ?????? ? 90 ???? ???? ?? ???? ???? ????? ??? ?? ????? ???.

??? ????? ?????? ?? ?? ?????? ???? ???? ??? ??? ?????? ???? ??? ?? ??? ???? ????? ? ????? ???? ???? ????? ????: ??? ??? ??? ???? ??? ??????? ????? ???? ? ?? ?? ???????? ??? ??‌???? ? ?? ??? ?? ??????? ??? ?? ?????? ? ????????? ????? ????? ? ????? ?????? ????? ??‌????. ?? ?? ????? ?? ???? ?? ??? «?????» ???? ??? ?? ?? ?????? ???? ??? ???(?) ??? ? ?? ?? ??????? ?????? ??? ? ?? ?? ?????? ????? ?? ????? ?? ???? ?????? ??? ?? ?? ?? ???? ?????? ?? ?? ??????? ??? ????? ?? ??? ?? ?? ??? 1973 ?????? ??? ? ???? ???? ?? ?? ?????? ??? ?? ???? ??? ???(?) ???? ???.

?? ?????: ?? ???? ?????? ???? ????? ?????? ???? ??? ?? ??????‌???? ??? ???? ??????? ????? ? ????? ?????? ??? ????? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ???? «??? ???? ?????? ??????» ?? ??? ?????. ???? ??? ? ??? ?? ?????? ?? ???? ? ?? ???? ????? ???‌??? ?? ????? ?? ???? ?????? ???? ? ?????? ??? ?? ?? ????? ???‌?????? ???? ?? ???? ????? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ????? ???? ???(?) ???? ??? ? ?? ????? ?????? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ????? ????? ?? ????? ?? ? ???????? ??? ?? ?? «???» ?????? ? ??? ????? ???? ?? ??????? ?????? ?? ????? ? ???? ??? ???(?) ???? ???.

?? ?????: ?? ?? ???? ?????? ??? ?? ??? ????? ???? ?? ???? ?????? ??????. ?? ??‌?????? ?? ???? ?????? ????? ?? ?? ?? ?? ???‌?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ? ?? ??? ???? ??????? ??????‌?? ?????? ?????? ????? ???? ???? ????? ???? ?? ?????? ????? ? ??? ? ???? ?? ?? ???? ????? ? ???? ????? ??? ?? ?? ?????? ? ?? ????? ??? ?? ?? ??????? ???? ? ????? ??? ???? ?? ????? ????? ??? ? ??? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ? ?? ??????? ?? ????‌??? ???? ? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ?????? ? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ????? ???? ? ??? ??? ?? ??? 1999 ?? 2001 ?? ??? ??????? ? ?? ????? ????? ???? ??? ?????? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ?????? ????? ??? ?? ??? ????.

?? ????? ???: ????? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ?? ?????? ????? ?? ? ??????? ?????? ????? ???? ? ???? ?? ???????? ???? ?? ???? ???? ????? ?? ? ?? ????? ??? ????? ?? ??? ???? ?? 90 ???? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ???????? ? ???????? ?????? ? ????? ? ???????‌?? ? ???????? ??? ?????? ?????? ????? ????? ??

???? ?????? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????

+ نوشته شده در جمعه 20 مهر 1397ساعت 0:00 توسط iranembberlin97 | | تعداد بازدید : 3

??? ?????? ???? ????? ???? ????? ????? ?? ????? ?? ???????? ?????19.7.97

??? ?????? ???? ????? ???? ????? ????? ?? ????? ?? ???????? ?????

?? ?????? ?? ???? ????? ???? ????? ????? ?? ????? ???? ???? ?? ???? ????‌??? ???? ?????? ?? ???? ??? ?? ????? ???? ????? ????‌??? ??? ??‌???? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ????? ????? ? ???? ?? ????? ???? ????. ?? ?? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ??????‌??? ????? ????? ?‌ ????? ????? ??‌??? ?? ????? ?? ????‌?????‌?? ? ???? ??????????‌??? ??? ? ??‌??? ??????? ??? ?? ????‌??? ???? ??????? ? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ????? ????‌??? ??????? ?? ???? ??? ???? ????? ?? ????‌??? ???‌?????? ?? ?? ??? ????? ??‌????? ????? ???.

?? ??? ????? ?? ?? ???????‌?? ? ????????? ?? ????? ??????? ?? ?????? ????? ????? ? ???????? ?????? ?? ?? ????? ????‌??? ???? ??????? ???? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ???? ???.

??????? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ???? ???? ??????‌?????‌??? ??? ????? ??????? ?? ???? ??? ????? ???‌??? ????? ??‌??? ?? ???? ?? ??? ????? ?????‌???? ?? ?? ????? ????? ?????? ???? ??? ????? ???? ????? ???? ?? ??? ???? ???..

??? ????? ????????? ? ??????? ?? ????? ??????? ?? ???? ?? ??? ??? ??????? ????? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ?? ???‌??? ?? ??????? ?????? ?? ????? ?????‌ ????? ? ????? ?? ???????? ?????? ? ?? ????? ?? ???? ????‌??? ?????? ?? ???? ?????? ?? ????? ????? ??? ?? ????‌?? ? ???? ???‌??? ????? ??? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ?? ????? ???? ? ????? ????? ? ?????? ???? ????? ??????‌??? ????? ?? ????? ??????‌???? ?? ??? ?????‌???.

?? ????? ???: ????? ?????? ??? ?? ?? ????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ????? ?????‌??? ? ??? ? ???????? ???? ????? ?????‌?? ???. ???? ?????? ??? ?? ???? ?????‌?? ?????‌??? ????? ?????? ??‌?? ? ??? ???? ?? ?????‌??? ?????? ?? ??????? ?? ???? ???? ????? ??‌?? ?????‌??? ????? ????? ???? ???? ?????? ??‌??. ??? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????? ??? ??? ? ???????? ???? ?? ????? ? ?? ??????? ?? ???? ????‌?? ????? ??‌???.

???? ??????? ?? ????? ?? ???? ???‌?? ???????? ????‌?? ???? ??? ??? ? ????‌??? ????? ? ???? ?? ??? ???? ????? ?????? ?? ????? ???‌???? ?????: ?? ??? ???? ???? ????‌??? ???? ????? ???? ????? ?? ?? ????? ?????? ????‌??? ? ??? ??????? ???? ????? ?????? ???? ????? ???? ?? ???? ?? ???‌?? ??? ????‌?? ????? ????? ??‌?????? ?? ?????‌???? ?????? ????.

????? ????? ???? ???? ?? ????‌??? ??????? ???? ?? ?? ???? ?????? ?? ????? ?? ?????‌??? ?????? ?? ????? ?? ??? ?????? ?? ???? ?? ??? ????‌?? ????? ??? ??? ??? ?????? . ?? ?????: ?? ??? ???? ???? ?? ??????‌??? ????‌??? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ??‌????? ?? ???? ?? ?? ??‌?????? ?? ????‌?? ???? ?? ???? ???? ??? ???? ? ???? ??? ????? ???? ??‌??? ?? ??????? ????‌?? ????? ????? ???. ???? ??‌????? ?? ?? ????? ??? ??‌?????? ?? ??? ???? ??? ????. ??‌???? ???? ????? ????? ?? ????? ???? ?? ?????? ?????‌ ??? ?? ?? ?????? ?? ??? ????? ? ?? ????? ???? ???? ????.

???? ????? ????? ?? ????? ?? ???? ???‌?? ?? ????? ??? ???? ?????? ???? ??????? ????? ?? ????? ???? ?????? ???????? ???: ???? ???? ???? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ???????? ??? ?? ?? ????? ????? ????? ??? ????? ?? ??? ?? ????? ???????? ?????? ?? ??? ???? ???? ???. ?? ??? ????‌??? ???? ?? ??? ??? ??????‌??? ?????. ????? ?? ??? ??? ????‌?? ??? ????? ?????? ????? ???? ???‌??? ???? ????? ????? ??? ? ??? ???? ?? ????‌??? ???? ??????? ?? ??? ???? ???? ?????? ???? ?? ??? ?? ???? ????‌????? ????‌?? ??? ?? ???? ??????? ???????? ???? ?? ??? ?????? ???? ?? ???? ????? ??? ??‌????.

?? ????? ???: ?? ???? ?? ??? ????‌??? ???? ?? ????? ???? ? ???????‌??? ???? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ?????? ?????? ???? ?? ????? ??? ? ????? ?? ??? ??? ?? ?????? ??? ??? ???? ??‌??? ?? ???? ??? ?? ??? ??????‌??? ????? ????? ??? ????? ?? ????? ????? ????? ??.

???? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ???‌?? ????‌??? ?????? ?? ???? ??? ????? ?? ??????? ???‌?????? ?? ??? ??? ????? ???? ??? ?? ?? ????? ??? ????‌???? ???‌?????? ????? ????? ??? ???? ?? ????? ?? ?? ????‌??? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ?????? ????. ????? ??? ??? ?? ?? ?? ??????? ?? ????‌??? ???‌?????? ??? ????? ?? ??? ?? ???? ??? ?????? ?? ?????? ???‌?????? ??? ?? ?? ????‌???? ???‌?????? ????? ???? ?? ??? ????? ??? ????‌?? ???.

????? ????? ???: ????? ??? ??????‌???? ???? ????‌??? ?? ? ????‌???? ???‌?????? ???? ? ?? ??? ????? ???.

?? ?? ????? ?? ?????? ????‌??? ??????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ???: ?? ?????? ????? ????? ???? ?????? ????‌???? ????? ?? ????‌???? ???‌?????? ?? ????? ??? ???? ????? ? ????‌??? ???? ?? ?? ????? ???? ?????? ????.

??? ??????? ??????? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ????? ??? ??????? ??????? ??????? ?? ????? ?? ???? ??????? ??‌????? ???: ?? ????? ???? ?????? ?? ?? ????? ????? ??‌????? ?? ?? ??? ? ??? ??????? ?? ???? ??? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ? ???? ??? ????? ??‌??? ?? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ???? ??????? ???? ???? ???? ????? ????.

?? ?? ????‌ ???‌?? ?? ??? ???? ???‌??? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ????? ???: ???? ?? ?? ?? ??? ????? ???? ??? ???? ? ??????? ??? ??? ????? ? ????? ??? ????? ???? ????? ???. ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ??????? ????? ???? ???? ????? ???? ???. ????? ?????? ???? ?? ???? ?? ????? ???? ???????? ???? ? ?????? ????? ??? ?????? ??? ?? ?????? ????? ?? ??? ????? ????? ??‌???.

????? ?? ???? ???‌?? ???? ??????‌??? ?? ?????? ????? ??? ?? ???? ?? ??? ????? ???? ????? ???: ???? ??? ????? ?? ???? ???? ? ????? ????? ? ??????? ???? ???? ??‌??? ?? ?? ???? ??? ????? ????. ??? ??? ???? ???? ??? ??????‌ ????? ????? ?? ?????? ???????? ? ?? ????? ????? ?? ????‌?????? ? ?????? ????? ?????? ????? ???. ?? ???? ??? ????? ????‌?? ??? ???????? ????? ???? ???? ???? ?? ????? ?? ????‌??? ???.

???? ????? ????? ?? ????? ???????? ???: ?? ????? ?? ????? ?????? ?? ?? ?????? ????‌??? ?????? ? ????‌??? ?????? ????? ??. ?? ??? ??????? ?? ???? ????? ????? ?? ?? ????‌??? ????? ???? ?????? ??????‌??? ????? ???? ??? ??? ?? ??????? ???? ????‌???? ???‌?????? ??? ?? ?? ??? ????? ????‌???? ????? ? ?? ??? ????? ?????? ? ????? ???? ????? ????.

?? ????? ???: ??????? ???? ????? ?????‌?? ? ????? ?? ??????? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ???? ? ??? ?? ??? ??? ??????? ???? ??‌???. ??? ????? ???? ????? ???? ??‌???. ?? ??? ???? ???? ?? ???? ????????? ?? ??????‌?? ??? ???? ??‌???. ?? ???? ???? ?????‌?? ????? ?? ????? ????? ???? ?????? ????? ? ?????? ?? ??‌?????? ?????? ????. ??? ?????? ????? ???? ??????? ????? ?? ????? ?? ???? ?????? ???? ?? ???? ?????? ?? ?????? ???? ?? ?????‌??? ??? ????? ?? ????? ???? ????. ?? ?? ??? ???? ?????? ??? ?? ?? ????‌???. ??? ??? ????? ?? ?????? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? ??‌???. ????? ?????‌??? ??? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ????‌?? ?? ?????? ????? ????? ???? ?? ???? ????? ???? ? ??? ?? ?? ?? ????? ?????. ???????? ????? ???? ?? ?? ????? ? ????? ???‌?? ? ?? ????‌?? ? ?? ??????? ?????? ??? ????? ?????? ?? ??‌?? ?????‌?? ????? ???? ?? ?? ??????‌??? ?????? ???? ?? ????? ????? ??? ????? ?? ??????? ????? ??????? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?????. ?????? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ???? ? ?? ?? ?? ????‌?? ?? ??????. ??? ??????? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ???? ??? ? ?????? ?? ??????? ????? ????? ??? ? ????? ????‌??? ?? ?? ??? ???? ????.

????? ?? ???? ?? ???‌?? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ????????‌?? ?? ????? ????? ?????? ??‌???? ? ??? ?????? ?? ??? ???????? ???? ?????? ????? ??? ???: ???????‌?? ?? ??? ??? ? ‌?????‌?? ?? ??? ??? ?? ??? ????? ?? ????????‌?? ??????? ?????? ?????‌???. ?? ?? ????? ??? ????? ?????. ?? ???? ????? ?????? ? ?? ?? ???? ????? ?????? ????? ????? ???? ? ??‌????? ?? ???? ?? ????????‌?? ?????? ??‌????.

?? ????? ???: ????????‌?? ???‌????? ?? ?????? ????? ????? ???? ? ????? ?? ????? ?? ???‌???? ???? ???‌???? ?? ???? ??‌???? ?? ???? ????? ????‌??? ??????? ???? ????? ?? ????? ??‌???. ????????‌?? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ????? ???‌????. ?? ??? ???? ??? ?? ????‌??? ??????? ????? ???? ??? ? ???? ???? ??????? ??????? ?? ????? ?? ??? ???? ?????? ?????. ??????‌?? ?? ????????‌?? ?????? ??‌???? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ????? ?????. ?? ??? ?? ?????‌?? ?? ?????? ?? ????????‌?? ???? ????‌??? ??? ?? ????‌???? ?? ?? ????? ?? ????? ?????? ??‌????? ????? ?????‌?? ??? ????‌????? ? ??‌???? ????‌??? ????? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ?????? ????? ???????? ?? ?? ?? ?????? ???? ??????? ?? ????‌??? ?????? ?? ?? ??‌????.

???? ???? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ???‌?? ?????????? ????? ? ????? ?? ????? ???????? ?? ?? ???? ??? ??‌???? ????? ???: ??????? ????? ?? ?????????? ?? ????? ?? ?????‌??? ????? ?? ???? ??? ? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ???? ?????? ?? ??? ?????? ?? ???? ??? ????? ???. ?????????? ???? ????? ???? ??? ????? ? ???? ????? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ?? ???? ?? ???‌?? ???? ????‌??? ???? ??????? ??? ?? ??? ???? ????‌???? ?????? ??‌??? ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ????? ??? ???? ??????? ?? ???? ????????? ????? ????.

?? ?? ????? ?? ??????? ????? ? ????? ?? ???? ???????? ?? ?????: ????‌??? ?????? ?????? ?? ???? ?? ?? ???? ???????? ?? ???? ????? ?? ????? ??????? ???????? ??? ?? ?? ????‌?? ? ??????‌??? ?????? ??? ???? ????? ???? ? ????? ???? ????‌???. ?? ?? ?? ????? ?????? ????‌?? ????? ?? ?? ???? ?? ??? ??‌???? ?? ????‌??? ?????? ? ?????? ???‌?????? ??? ?? ?? ?????? ?? ????????? ????? ????.

?? ????? ???: ????? ???????? ?? ?? ???? ???????? ?? ???? ?? ????? ??? ? ????? ?????? ???? ?? ?????‌?? ????? ??? ?? ??? ???? ???? ???. ?? ????? ???????? ?? ????? ???? ?????‌?? ?? ????? ???? ???. ???? ?? ???? ?? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ?????‌?? ????? ??? ???.

????? ?? ????? ?? ????? ?? ???‌?? ????? ?? ??? ???????? ? ????????? ?? ????? ???‌???? ?? ??????‌?? ?? ????? ?? ??? ?????? ? ????? ??? ?????: ???‌??? ?????? ?? ????? ??? ? ??????? ??? ??????‌?? ???? ?? ?????‌??? ???‌??? ???? ????‌???. ?? ??? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ?????? ???????? ??????‌??? ???? ????? ??????‌???? ???? ??? ???. ?? ??? ??? ???‌?????? ???? ?? ???? ?????‌????‌??? ??????? ?? ??? ????? ? ?????? ??? ? ????????? ??? ??? ??????? ???????? ?? ?? ????‌?? ?? ????? ?????.

???? ????? ??????? ?? ????? ??‌???? ?? ???? ???? ??????? ??????? ??? ????? ? ????? ???: ?? ??? ????? ???????? ???? ????? ??? ? ?? ???? ???‌?? ????? ??‌??? ??????‌??? ????? ?? ??? ?? ???? ? ???? ?????? ?????? ??? ??? ???? ????? ?? ?? ???? ????‌??? ????? ???? ?? ???? ??????‌?? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ???‌??? ???? ??? ?? ????? ???? ? ????? ?? ?? ????? ?? ?? ????? ????. ???? ?????????? ????? ?? ?????‌?? ????? ??‌??? ???? ?? ??????? ????? ????? ??? ? ????????? ?? ??? ??? ??????? ?? ???? ?????‌?? ?? ???? ?? ??????? ????? ?? ????? ????.

??? ??????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ????? ? ????? ?? ????? ????????? ?? ???? ??? ????? ?????? ?????? ????? ?? ????? ???????? ???: ?? ??? ????? ?? ??????? ???????? ??? ?????? ?? ?????? ????? ????? ? ???? ????? ???? ?? ????? ???. ????? ???? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ?? ?????? ??? ??? ?? ?? ???? ?????? ?? ????? ??? ???? ?????? ???? ???.

?? ??‌???? ?? ???? ????? ????? ???? ??????‌????? ????? ?? ????? ?? ??? ??? ????? ??? ?? ???? ???? ?????? ????? ?? ????? ?? ? ?? ? ???? ???? ???? ??? ? ??? ??? ???? ???????? ?? ??? ??????‌????? ?? ??????? ????? ? ??‌?????? ??????‌????? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ??‌???. ??? ???‌????‌??? ?? ?? ??? ????? ?? ???? ???? ??????? OECD ?????? ??‌??? ?????? ??‌??? ???? ???? ??????‌????? ?? ????? ?? ? ?? ? ???? ????.

????? ?? ??? ????? ?? ??? ???‌??? ?? ??????? ?????? ?? ????? ? ????? ???? ?? ?? ??? ????? ????? ????? ??? ? ?????: ???? ?? ??? ????‌?? ????? ??????‌????? ?????? ????? ?????? ?? ???? ??? ??? ??????‌?????‌?? ?? ????? ???????? ???? ???? ???. ???? ?????‌?? ?????? ??‌???? ? ??? ???? ??‌???? ??? ??? ?? ??????? ???? ?? ?????‌?? ?? ?? ???? ??????‌????? ?????? ????? ???? ???? ?? ?????? ???????? ????? ????? ???.

???? ??????? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ????? ???? ?????‌?? ?? ?????‌??? ????? ??‌???? ???? ???????‌??? ????? ?? ???? ?? ???? ?????? ????? ???: ?? ????? ?? ?? ????? ??? ??????? ??? ????? ? ????? ????? ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ?? ????? ???? ???‌???? ???? ???? ??? ???????. ???? ???? ???? ????? ??? ?? ??? ???? ????? ???? ????? ?? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ?? ? ?????? ???? ????. ?? ????? ??? ???? IPC ? ??????‌?????‌???? ?? ?? ??? ???????? ????? ??‌???? ??‌???? ????? ???? ?? ???? ??? ??? ?????? ????. ?? ??? ??? ????‌?? ?? ???? ???? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ??? ???? ????? ???. ??‌???? ?????? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ??‌?? ???? ???? ?? ??? ?????? ??????? ??? ???? ???? ??? ???‌???? ????? ??????? ? ????? ???.

??? ??????? ??????? ?? ????? ?? ???‌?? ????? ?????‌??? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ?????? ?????? ????? ???: ??? ?? ????? ??? ?? ?? ????? ?????? ???‌?????? ?????‌??? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ????. ????? ???? ?????‌??? ??? ????? ?? ????? ???? ??? ? ??? ?????‌?? ??? ?? ???‌?? ???? ????? ??? ? ?? ??? ?? ????? ???? ?? ???? ???? ??? ???? ???????? ??????? ?? ?????? ??????.

?? ????? ???: ?? ???? ????? ??? ????? ?????‌??? ???????? ?????? ???? ??????? ????? ????. ?? ???? ???? ????‌???? ??????? ? ?? ?????‌??? ??????? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ??? ?? ?????‌??? ??????? ?? ??? ??????? ????? ???‌?????? ???? ??? ????? ????? ?? ?? ??? ????? ?????? ???? ????‌??? ?????? ?? ?? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ??? ???‌???. ?? ???‌?? ?? ??? ???? ???? ???? ?????? ?? ?????? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ??? ?????? ???. ??????? ???? ???? ?????? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ????? ? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ??‌??? ?? ???? ????‌?????? ?? ????? ?? ????? ???? ???? ????? ? ?????? ???? ?? ?? ?????‌?? ?? ????? ??? ????? ???????? ?? ?? ?????? ???? ? ????‌??? ????.

???? ?????? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????

+ نوشته شده در پنجشنبه 19 مهر 1397ساعت 23:52 توسط iranembberlin97 | | تعداد بازدید : 2

????? ????? ????? ? ????? ????? ? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ?????? ??18.7.97

????? ????? ????? ? ????? ????? ? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ?????? ??

????? ????? ????? ? ????? ????? ? ????? ?? ???? ??? ?? ?? ?????? ????? ?????? ??????? ? ??? ?????? ? ?????? ????? ? ????? ??? ????? ? ????? ? ?? ????? ????? ?????? ?????? ????? ?? ????? ?????? ??. ?? ??? ????? ???? ??????? ???? ?????? ????? ???? ??? ????? ???? ?????? ?????? ????? ?? ????? ? ?? ?? ?? ?????? ???? ???? ????? ?????? ??????? ???? ???? ????? ?? ?????? ???? ???? ?????? ??????? ? ???? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ???? ????? ?? ????? ?????? ????? ? ???? ???? ???????? ?????-????? ?? ????? ???????? ???? ???? ??????.

?? ????? ????? ???? ?? ?? ????? ???? ????? ? ???? ????? ?? ???? ???‌?????? ? ??? ????‌?? ?? ?? ??????? ? ????? ???? ? ????? ????? ? ????? ???? ????? ? ????? ??? ???? ????.

???? ?????? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????

+ نوشته شده در چهارشنبه 18 مهر 1397ساعت 12:48 توسط iranembberlin97 | | تعداد بازدید : 4

?????? ???? ??? ? ??????? ????? ????? ?????? ?????? ????? ??? ???? ????? ??18.7.97

?????? ???? ??? ? ??????? ????? ????? ?????? ?????? ????? ??? ???? ????? ??

?? ????? ???? ???? ???? ?????? ?????? ????? ??? ???? ? ???? ?????? ? ????? ?????? ???? ???? ?????? ???? ??? ? ??????? ????? ?? ????? ?? ?? ?? ??????? ???? ?? ????? ??? ???. ?? ??? ??? ? ?? ???????? ????? ??? ?? ??????? ????? ? ??????? ??? ????? ?? ?? ??? ????? ????? ?? ????? ?????? ???? ??? ???? ?? ???? ????? ??? ???? ????? ? ????? ????????? ?? ???? ?? ??? ??? ? ??? ? ?????? ???? ?????? ?? ??? ?? ? ?????? ??? ?? ??? ???? ????? ??? ?????.

?? ??? ?????? ???? ???? ?????? ????? ?? ?????? ?? ???? ???? ?????? ?????? ???? ?????? ? ????? ? ???? ???? ???????? ??????? ???? ???‌???? ? ???????‌??? ??????? ?????? ?? ?????? ???? ?? ??????? ??? ??? ???? ?? ??? ???‌???? ?????? ????‌?? ? ?????? ?????? ? ?? ???? ??????? ? ????????? ?? ?????? ???????? ? ??????? ?????? ????. ??? ??????‌?? ?? ??? ????? ????? ??????? ???? ? ????? ??????‌??? ???? ?? ???? ??? ???????? ??????? ? ???‌???? ????? ??. ?? ????? ??? ??? ?????‌????‌?? ?? ???? ?????? ?? ???? ??? ? ??? ?? ???? ????? ???? ?????. ?? ????? ??? ???? ???? ??? ? ??????? ?????? ?? ????? ????? ????? ? ????? ?? ?? ???? ????????? ???? ? ?????? ???? ?? ? ?????? ???? ? ???? ?????? ? ??????? ?????? ???? ?????? ??? ???? ???? ? ?? ???? ?????? ????? ??? ? ??????? ??????? ????.

???? ?????? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????

+ نوشته شده در چهارشنبه 18 مهر 1397ساعت 12:44 توسط iranembberlin97 | | تعداد بازدید : 3

????? ????? ???? ???? ??????? ????? ?????? ?? ??17.7.97

????? ????? ???? ???? ??????? ????? ?????? ?? ??

???? ????? ???? ??????? ????? ???? ????? ???? ???? ???????? ?? ??? ????? ???? ???? ?? ????? ?? ?? ?? ????? ???? ? ?? ??????? ??? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ??? ????. ?? ?? ??? ??? ?? ???? ????? ????? ???? ????? ??????? ????? ? ???? ??????? ????? ????? ????? ??????? ?????? ? ?? ???? ?????‌??? ????? ??????‌??? ??????? ??? ?? ???? ? ??? ??? ??????? ? ??????? ?????? ???? ????? ????.

???? ?????? ?????? ?? ???????? ??? ????? ? ??? ????? ???? ??????? ?????? ? ?? ??????? ???? ??? ??? ??????? ??????‌??? ??????? ????? NPZ? DSW? Grimme? Syngenda? Klaas ?????? ? ?? ???? ??????‌??? ?????? ??????‌????? ? ????? ???‌?????? ?? ????? ??????? ???? ?? ????? ?????? ????.

???? ?????? ?????? ?? ????? ???? ?????? ??? ????? ?? ???? 30 ??? ?? ?????? ??????? ?????? ???? ?? ?? ????? ????? ?????? ?? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? ???? ??? ???????? ????????? ???? ??????? ??????? ? ????? ????? ? ???? ???????.

???? ?????? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????

+ نوشته شده در سه شنبه 17 مهر 1397ساعت 18:52 توسط iranembberlin97 | | تعداد بازدید : 3

???? ?????? ????? ??????? ???? ???? ? ???????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ?????17.7.97

???? ?????? ????? ??????? ???? ???? ? ???????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ?????

???? ???? ?????? ????? ??????? ???? ???? ? ???????? ????? ???? ????? ?? ????? ?? ?? ?? ???????? ???? ?? ?????? ? ??????? ????? ????? ?? ????? ??? ????? ? ????? ?? ?????? ?????? ?? ????? ??? ???. ????? ?? ??? ??? ?? ???? ????? ???? ????? ????? ????? ???? ?????? ?????????? ????? ? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ? ?????? ????? ????? ????? ???? ??????? ?????? ????. ?? ??? ???????? ????? ?? ???? ????? ??????? ?????? ???? ?????????? ????? ????????? ? ???? ????? ??????? ?????? ??? ?????? ????? ??????? ? ?????????? ?????? ?? ????? ???? ???? ? ?????? ????????? ??? ???? ?? ????? ??????? ? ????? ?????? ????? ? ???? ???? ?????? ??? ? ????? ??? ?????.

???? ???? ?????? ?????? ?? ??? ?????? ?? ???????? ???? ????? ???? ??????? ???????? ?????? ???????? ????????? ? ???? ? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ???? ????? ?? ????? ?????‌?? ??????? ?? ????? ????? ??????? ???? ???? ? ?? ????? ????? ??????? ? ?????? ??? ???? ????? ??? ??‌????? ??? ???. ?? ???????? ???? ????? ?? ???? ???? ? ???? ?????? ???? ????? ?? ???? ? ????? ????? ???????? ????? ? ?????? ?? ??? ????? ? ?? ??????? ???? ????? ????? ?? ?? ???? ???? ? ??????? ??? ???? ??? ?? ?? ?????? ????? ???? ?????? ??????.

???? ?????? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????

+ نوشته شده در سه شنبه 17 مهر 1397ساعت 17:53 توسط iranembberlin97 | | تعداد بازدید : 3

???? ????? ??? ???????? ?? ????? ?? (swr) ?????? ?? ????? ??? ?????.

???? ????? ??? ???????? ?? ????? ?? (swr) ?????? ?? ????? ??? ?????.

?? ??????? ??? ???? ????? ???? ????? ????? ?? ????? ? ????? ????? ?? ????? ? ????? ?? ??????? ???? ???? ???? ????? ??? ???? ???????? ?? ????? ?? (swr) ????? ?? ??? ????? ?????? ? ???? ????? ?? ?????? ??? ??????? ??? ???? ?? ???? ? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ? ?? ???? ???? ??????? ????? ???????? ????.

??? ???? ????? ????????? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ??? ???????? ??????? ????? ? ????? ? ????? ???? ? ????? ???? ???????? ????.

???? ?? ?? ??? ? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ??????? ??????? ?????? ?????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ??? .??? ???? ?? ???? ????? ??? ?????? ???? ????? ???????? ??? ?????? ? ????? ??? ?????? ???? ?? ????.

?? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ????? ???????? ?????? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ????????????? ??? ???????? ??? ?? ?????? ?? ??? ???? ?????? ?? ????? ??????????? ???? ??? ???????? ???.

??????? ?????? ??? ?? ?? ?????? ? ?????? ????? ?? ?? ?????? ?? ???? ?? ???????????? ?? ???? ?? ? ?? ????? ???? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ??????.

?????? ?? ???? ?? ??? ??? ?????? ????? ? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ?????? 110 ???? ?? ?? ??? ?? ????? 66 ???? ? ?? ?????? ??????? ????? ??.

?? ???? ?? ???? ??????? ???? ??? ?????? ??? ??? ???? ????? ????? ?? ??? ?? ?? ?????? 1356 ?? ????? 1534 ??? ???? ??? ??? ???.

???? ?? ???? ?? ??? ????????? ????? ??? ?? ???? ???? ?????-???????? ???????? ? ?? ????? 70 ???? ????? ??.

??? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ? ?? ??? ???? ??????? ?????? ?????-???? ? ?????-????? ?? ?? ???? ??? ?? 70 ??? ?? ??? ????? ????? ?? ??? ?? ?? ?????.

?????? ??????? ???? ? ????? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ????. ?????? ?? ???? ????? ??????? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ??? ?????? ????? ??? ????? ?? ???.

??? ???? ????? ??? ?? ?? ???? ? ?????? ?????? ?? ????? ??? ??????? ????? ???????? ?? ????? ?????? ??? ?? ????.

???? ?????? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????

+ نوشته شده در دوشنبه 16 مهر 1397ساعت 15:06 توسط iranembberlin97 | | تعداد بازدید : 3

????? ????? ?? ????? ?? ?????? ??? ????? ??? ????? ?????? ??????? ? ????? ????? ????? ? ? ?????? ??

????? ????? ?? ????? ?? ?????? ??? ????? ??? ????? ?????? ??????? ? ????? ????? ????? ? ? ?????? ?? ???

????? ????????? ??????? ? ????? ????? ????? ?? ??? ?? ????? ?? ????? ?????? ??? ?? ?? ???? ?? ?????‌????‌?? ? ?????? ??????? ?????? ? ?????? ???.

????? ?????? ?????? ????? ?? ????? ??? ???? ?????? ??? ?? ??? ?????? ???? ???? ???? ? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ???? ??????? ??? ????? ?? ?? ???. ?? ???? ????? ?? ???????? ????? ????? ????? ?? ????? ?????‌??? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ? ??? ??????‌??? ?????? ??? ????? ?????? ?????? ????? ?? ????? ????? ??????.

????? ?????? ?? ??? ???? ? ?????? ???????? ??? ????? ?? ??? ????. ?? ??? ??????? ?????? ?????? ???? ?????? ?? ???????? ?????? ?? ? ????? ?? ?????? ????? ? ????? ????? ?? ??? ???? ?? ????? ?????? ??.

???? ?????? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????

+ نوشته شده در دوشنبه 16 مهر 1397ساعت 15:01 توسط iranembberlin97 | | تعداد بازدید : 3

??????? ???? ????? ???? ??? ????? ?? ???? ????? ????? 2015 ????? ?????14.7.97

??????? ???? ????? ???? ??? ????? ?? ???? ????? ????? 2015 ????? ?????

???? ????? ????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?? ????? ????? ????? 2015 ????? ??? ?? ???? ????? ???? ????? ????? ????? ?? ????? ????? ???? ??? ????? ??? ????? ????? ????? ??? ???? ? ???? ???? ????? ??????? ??? .

?? ?? ????? ????? ???: ???? ?? ?? ??? ??????? ????? ???? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ???? ?? ??? ?????.

???? ????? ?????: ???? ????? ?? ????? ????? ?? ????? ?? ??????? ????? ???? ??? ???? ?? ????? ???? ???? ???? ?? ?? ?????? ?????? ????????? ??? ???? ???.

???? ??? ??????? ?????? ????? ??? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ?????? ???? ?? ??? ????. ???? ????? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ? ?? ????? ???? ????? ?? ??? ????? ??? ?????? ? 700 ???? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ?????.

?? ?? ????? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ? ?????? ??????? ??? ????? ????? ????? ? ????? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ??? 2022 ???? 180 ??????? ???? ?? ??? ??? ?????? ????? ???.

????? ?? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? ???? ?????? ????? ???? ???? ????? ???????? ??? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ???? ??? ? ??? ?? ???? ???????? ? ??? ?? ???? ? ????? ?????? ???? ???.

?? ?????? ?? ???? ????? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ?? ????? ??? ???????? ????? ?? ???? ?? ???? ?????? ????? ??? ?? ?????? ??? ????? ???? ??? (??.??.??) ?? ????? ????? ???? ????? ????? ???.?? ??? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ????? ??? ???? ??? ?????? ????? ?? ??? ???? ???? ???? ? ??? ????? ???? ?? ???? ??? ????

????? ?? ???? ?? ????? ?????? ????? ???? ???? ???? ??? ????? ?? ?? ??? ???? ?? ????? ????? ?????.

?? ?? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ????? ??? ??? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ?? 30 ????(9??????) ????? ?????? ???.

????? ?????? ?? ????? ? ????? ????? ???? ????? ????? ???? ?? ???? ?????? ?? ???? ???????? ??? ?????? ?????? ?????? ????? ???.

???? ????? ?? ????? ????? ? ?????? ??? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ????? ?????? ???????

???? ?????? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????

+ نوشته شده در شنبه 14 مهر 1397ساعت 10:19 توسط iranembberlin97 | | تعداد بازدید : 3

???? ?? ???? ????? ????? ?? ????? ??? ???12.7.97

???? ?? ???? ????? ????? ?? ????? ??? ???

??? ???? ??? ???? ?? ???? ????? ?????? ?????? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ?? ? ?? ??????? ????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ??? ?????. ??? ???? ???? ????? ?? ?? ????? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ????? ? ????? ????? ????? ??? ?? ???? ?? ??????? ????? ??? ???? ????? ????. ?? ????? ??? ???? ???? ??? ?? ??? ??????? ???? ????? ???? ????? ?? ????????? ?????? ????. ?? ??? ?????? ????? ?? ???? ????? ????? ????????? ????? ? ????? ??????? ???????? ????? ??????.

???? ???? ??? ?? ?????? ????? ???????? ????? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ????????? ???? ?? ???? ???? ? ????? ????? ?????? ??? ???? ???? ? ??????? ???. ?? ?????? ?? ????????? ??????? ?? ???? ? ????? ???? ????? ??????? ????? ??????? ?? ???? ?????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ???????? ? ???? ????? ???????? ????? ??? ?? ???? ?????? ????.

???? ?????? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????

+ نوشته شده در پنجشنبه 12 مهر 1397ساعت 18:10 توسط iranembberlin97 | | تعداد بازدید : 4